Cùng một ngày 1 người phụ nữ bước ra và 1 người phụ nữ bước vào cánh cửa tù tội

Cùng một ngày 1 người phụ nữ bước ra và 1 người phụ nữ bước vào cánh cửa tù tội. Cộng đồng mạng đã thể hiện sức mạnh của truyền thông để cứu được Nga, thì mẹ Nấm lại càng đáng để được ủng hộ.
Sinh ra là Phụ nữ đã khổ, Sinh ra là Phụ nữ ở Việt Nam lại càng khổ trăm bề.
See Translation

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *