26 Comments

    1. Haha. Còn hơn tháng nữa lo gì. Bà ship sống cho. Còn đói thì tự lấy ra chiên là OK. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *