6 Comments

  1. Người xưa lói chơi Quỳnh thì phải chơi Dao. Nàng lá chàng cành. Quỳnh Dao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *